วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

การอบรมพระคัมภีร์

วัดนักบุญมาร์โก ส่งตัวแทนฆราวาส 3 ท่าน เข้าร่วมรับการอบรมพระคัมภีร์และฟื้นฟูจิตใจ ที่จัดขึ้น โดย แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 11-12 มีนาคม 2017 ณ บ้านผู้หว่านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น